نحوه محاسبه کاغذ دیواری | کاغذ دیواری

نحوه محاسبه کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ها به شکل رول در اندازه های مشخص تولید می شوند که عبارتند از:

44957231
09123183288